Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu neljästä moduulista.

Tulevaisuususko ja toimijuus

 • toimintakyky ja toimijuus käsitteinä
 • tutkimustietoa oppijoiden tulevaisuususkosta ja hyvinvoinnista
 • oppijan toimintakykyä ja toimijuutta haittaavien tekijöiden tunnistaminen
 • tutustuminen digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen käyttöön ohjauksen työmenetelmänä
 • kehitetään omaan työympäristöön soveltuvia toimintamalleja, joiden ansiosta oppijan toimintakykyä ja toimijuutta haittaaviin tekijöihin voidaan puuttua nopeasti ja tehokkaasti.

 

Uraohjaus tulevaisuudensuunnittelun prosessina

 • Uraohjausajattelu osana opintojen suunnittelua:
  -yläkoulujen urasuunnittelun ohjaus uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
  -lukion uusi lainsäädäntö ja LOPS 2020 – uudet vaatimukset ohjaukselle
  -ammatillisen koulutuksen HOKS-käytäntöjen kehittäminen sekä HOKS:n kytkeminen Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) toteutukseen
 • Urakehitys- ja uranhallintamallien hyödyntäminen ohjauksessa
 • yhteiskunta- ja työelämäosaamisen sekä tulevaisuudenlukutaitojen syventäminen pedagogisena osaamisena
 • uraohjaajan työkalupakki
 • maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden uraohjauksen erityiskysymyksiä
 • tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus uraohjauksessa

 

Uraohjausprosessit organisaatiossa

 • uraohjaus osana ohjauksen palvelu- ja laatujärjestelmää
 • uraohjauksen toimijat ja vastuunjako
 • uraohjaus tiimien moniammatillisena asiantuntijatyönä
 • tulevaisuusorientoitunut uraohjaus organisaatiossa
 • uraohjauksen yhteys yhteisölliseen opiskelijahuoltoon
 • varhaisen puuttumisen taidot ja prosessit organisaatiossa

 

Uraohjauspalvelut moniammatillisissa verkostoissa

 • tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ajattelumalli
 • uraohjauksen verkostojen tunnistaminen
 • moniammatillinen asiantuntijatyö alueellisissa verkostoissa
 • uraohjauksen alueelliset toimintamallit
 • tulevaisuusorientoitunut uraohjaus verkostoissa